Hướng dẫn tạo Slug - URL thân thiện SEO trong Yii2

Slug là gì . Nó đơn giản là 1 behavios nhằm xử lý dữ liệu chuyển url từ có dấu ,dấu cách vvv… thành url không dấu có gạch ngang y xì giống Wordpress.

Các bước thực hiện demo để cho các bạn hiểu rõ slug trong seo url Yii2.

Tạo 1 cơ sở dữ liệu về ví dụ slug có 4 trường là id, title, slug, content như sau:

Ví dụ với Slug trong Yii2 như URL dưới.

http://example.com/post/hello-world

Tạo bảng Post như sau:

post
  • id
  • title
  • slug
  • content

Trong Model của bảng Post ta có:

use yii\behaviors\SluggableBehavior;
// ...
class Post extends ActiveRecord
{
// ...
public function behaviors()
{
return [
[
'class' => SluggableBehavior::className(),
'attribute' => 'title',
'slugAttribute' => 'slug',
'ensureUnique' => true
],
];
}
// ...
}
?>

Như vậy khi bạn nhập Input khi tạo 1 bài post mới, hệ thống sẽ tự động tạo slug cho bạn. Sẽ check slug là duy nhất bởi "'ensureUnique' => true".

Bây giờ bạn kiểm tra Database trong trường Slug, slug thân thiện với SEO sẽ được tạo.

Trong View sử dụng URL sau để chạy:

echo Url::to(['post/view', 'slug' => $post->slug]);

Related Articles